Daily Archive: February 5, 2014

3

ಬದುಕು ಒಂದು ಚಿಂತನ

Share Button

‘ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ’ ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವ ಮಾತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದುಕು ಒಂದು ಸುಂದರ ಜೀವನ ಚಿತ್ರದಂತೆ , ಬದುಕು ಹರಿಯುವ ನದಿಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ...

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: